Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Szkolenia "Polski Ład" Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
26.11.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
26.11.2021
Wykładowca:
Wojewoda Tomasz

Opłata:
470,00 zł - cena podstawowa
446,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Brak miejsc

Program

Wykładowca: Tomasz Wojewoda – specjalista w zakresie podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
  • Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego w wysokości 10%, po spełnieniu ustawowych warunków, od spółek oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym poniosły stratę albo osiągnęły udział dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 1%.
  • Nowe regulacje w zakresie zwolnienia z podatku przychodów z dywidend uzyskiwanych przez spółkę holdingową od krajowej lub zagranicznej spółki zależnej oraz dochodów osiągniętych przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego.
  • Zniesienie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, gwarancji i poręczeń), w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi.
  • Wprowadzenie podatku od przerzuconych dochodów w wysokości 19%, w przypadku wybranych transakcji z niektórymi podmiotami powiązanymi, po spełnieniu ustawowych warunków.
  • Zmiany w zakresie rozliczania kosztów finansowania dłużnego, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp.
 2. Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • Zniesienie możliwości obniżania podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i wprowadzenie odliczanej od dochodu ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów nie przekroczy ustawowych limitów. Zasady korzystania z ulgi przy poborze zaliczek i w zeznaniach rocznych.
  • Nowa skala podatkowa, podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek i kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali.
  • Nowe zasady rozliczania osób samotnie wychowujących dzieci.
  • Nowe zasady opodatkowania najmu, opodatkowanie najmu wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
  • Nowe zasady opodatkowania przychodów ze sprzedaży składników majątku wykupionych po zakończeniu umowy leasingu.
  • Zmiany w zakresie rozliczania przychodów z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych przez pracowników.
  • Nowe zwolnienie z podatku przychodów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł, dla osób wychowujących co najmniej czworo dzieci.
  • Nowe zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Zmiany wspólne dla podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • Zmiany w zakresie obowiązków płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.
  • Zmiany w zakresie możliwości stosowania kopii certyfikatów rezydencji w przypadku poboru podatku u źródła.
  • Zmiany w zakresie cen transferowych, obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz składania informacji o cenach transferowych.
  • Nowe zasady zaliczania do przychodów z działalności i wyłączenia z kup wartości pracy osoby zatrudnionej nielegalnie oraz przychodów pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym.
  • Nowe zasady zaliczania do przychodów z działalności kwoty płatności dokonanej przez konsumenta bez pośrednictwa rachunku płatniczego, po przekroczeniu ustawowo określonego limitu kwotowego.
  • Obniżenie limitu wartości transakcji między przedsiębiorcami, w przypadku których płatność może być dokonywana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
  • Zniesienie możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
  • Zmiany w zakresie ulgi na prace badawczo rozwojowe, podwyższenie limitu odliczeń kosztów kwalifikowanych.
  • Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z działalności, w ramach ustawowych limitów, kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów np. wybranych kosztów reklamy.
  • Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z działalności, w ramach ustawowych limitów, kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu.
  • Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z działalności, w ramach ustawowych limitów, kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.
 4. Podatek od towarów i usług.
  • Krajowy System e-Faktur
   • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur oraz faktury ustrukturyzowanej – zasady wystawiania, rozliczania i korygowania takich faktur przez sprzedawcę i nabywcę.
   • Termin wejścia w życie nowych przepisów i możliwości stosowania faktury ustrukturyzowanej.
   • Korzyści związane ze stosowaniem faktury ustrukturyzowanej.
  • Zniesienie możliwości składania kwartalnych deklaracji w przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, którzy wbrew obowiązkowi nie zapewnili możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana.
  • Wprowadzenie nowego terminu zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy, w ciągu 15 dni, w przypadku podatników dokonujących sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących on line i otrzymujących płatności zrealizowane z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, po spełnieniu ustawowych warunków.
  • Wprowadzenie możliwości rezygnacji ze zwolnienia od podatku, w przypadku świadczenia na rzecz podatników usług finansowych i innych określonych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41 uptu.
 5. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Pozostałe terminy tego szkolenia

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119