Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Szkolenia "Polski Ład" Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
26.01.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
26.01.2022
Wykładowca:
Wojewoda Tomasz

Opłata:
470,00 zł - cena podstawowa
446,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Tomasz Wojewoda – specjalista w zakresie podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego w wysokości 10%, po spełnieniu ustawowych warunków, od spółek oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym poniosły stratę albo osiągnęły udział dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 1%.
 2. Nowe regulacje w zakresie zwolnienia z podatku przychodów z dywidend uzyskiwanych przez spółkę holdingową od krajowej lub zagranicznej spółki zależnej oraz dochodów osiągniętych przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego.
 3. Zniesienie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, gwarancji i poręczeń), w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi.
 4. Wprowadzenie podatku od przerzuconych dochodów w wysokości 19%, w przypadku wybranych transakcji z niektórymi podmiotami powiązanymi, po spełnieniu ustawowych warunków.
 5. Zmiany w zakresie rozliczania kosztów finansowania dłużnego, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp.
 6. Zmiany w zakresie obowiązków płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.
 7. Zmiany w zakresie możliwości stosowania kopii certyfikatów rezydencji w przypadku poboru podatku u źródła.
 8. Zmiany w zakresie cen transferowych, obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz składania informacji o cenach transferowych.
 9. Nowe zasady zaliczania do przychodów z działalności i wyłączenia z kup wartości pracy osoby zatrudnionej nielegalnie oraz przychodów pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym.
 10. Nowe zasady zaliczania do przychodów z działalności kwoty płatności dokonanej przez konsumenta bez pośrednictwa rachunku płatniczego, po przekroczeniu ustawowo określonego limitu kwotowego.
 11. Obniżenie limitu wartości transakcji między przedsiębiorcami, w przypadku których płatność może być dokonywana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
 12. Zniesienie możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
 13. Zmiany w zakresie ulgi na prace badawczo rozwojowe, podwyższenie limitu odliczeń kosztów kwalifikowanych.
 14. Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z działalności, w ramach ustawowych limitów, kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów np. wybranych kosztów reklamy.
 15. Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z działalności, w ramach ustawowych limitów, kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu.
 16. Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z działalności, w ramach ustawowych limitów, wydatków na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną.
 17. Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu, w ramach ustawowych limitów, wydatków poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym lub do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
 18. Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z działalności, w ramach ustawowych limitów, kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.
 19. Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z działalności, w ramach ustawowych limitów, wydatków poniesionych na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego.
 20. Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z działalności, w ramach ustawowych limitów, kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację.
 21. Zmiany w zakresie rozliczania transakcji wymiany udziałów.
 22. Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (tzw. Estoński CIT).
 23. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119