Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
18.01.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
18.01.2022
Wykładowca:
Wojewoda Tomasz

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Tomasz Wojewoda – specjalista w zakresie podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zmiany od 1 stycznia 2022 r.
  • Krajowy System e-Faktur
   • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur oraz faktury ustrukturyzowanej – zasady wystawiania, rozliczania i korygowania takich faktur przez sprzedawcę i nabywcę.
   • Termin wejścia w życie nowych przepisów i możliwości stosowania faktury ustrukturyzowanej.
   • Korzyści związane ze stosowaniem faktury ustrukturyzowanej.
  • Zniesienie możliwości składania kwartalnych deklaracji w przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, którzy wbrew obowiązkowi nie zapewnili możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana.
  • Wprowadzenie nowego terminu zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy, w ciągu 15 dni, w przypadku podatników dokonujących sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących on line i otrzymujących płatności zrealizowane z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, po spełnieniu ustawowych warunków.
  • Wprowadzenie możliwości rezygnacji ze zwolnienia od podatku, w przypadku świadczenia na rzecz podatników usług finansowych i innych określonych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41 uptu.
  • Pozostałe zmiany.
 2. Zmiany od 1 stycznia 2021 r. i od 1 października 2021 r. w zakresie rozliczania faktur korygujących.
  • Całkowicie nowe zasady rozliczania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących (in minus) zmniejszających VAT należny lub naliczony, formalne zniesienie obowiązku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, nowe zasady dokumentowania, nowe terminy i warunki dokonania korekty itp.
  • Doprecyzowanie zasad rozliczania, przez sprzedawcę, faktur korygujących zwiększających VAT należny (in plus).
  • Nowe regulacje w zakresie rozliczania korekt zmniejszających (in minus) z tytułu WNT, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
 3. Zmiany od 1 października 2021 r. w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 2:
  • Zmiany w zakresie potrącania VAT naliczonego z tytułu WNT, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca – dostosowanie przepisów do wyroku TSUE.
  • Zmiany w zakresie korekt podatku naliczonego, w przypadku niepotrącenia go w ustawowym terminie.
  • Zmiany dotyczące stosowania tzw. ulgi na złe długi (nieściągalne wierzytelności) znaczące rozszerzenie możliwości korzystania z ulgi – dostosowanie przepisów do wyroku TSUE.
  • Zmiany w zakresie rozliczania międzynarodowych transakcji łańcuchowych.
  • Zmiany w zakresie rozliczania importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej.
  • Zmiany dotyczące MPP.
  • Zmiany w zakresie rezygnacji ze zwolnienia w przypadku dostawy nieruchomości.
  • Zmiany w zakresie składania informacji VAT – 26.
  • Pozostałe zmiany.
 4. Zmiany w JPK_VAT – od 1 lipca 2021 r.
  • Zmiany w zakresie stosowania kodów GTU oraz oznaczeń procedur, wyłączenia w stosowaniu oznaczenia „TP”, zniesienie obowiązku stosowania oznaczenia „MPP”, rodzaje dokumentów, do których nie stosuje się kodów GTU lub oznaczeń procedur.
  • Zmiany w zakresie wykazywania w JPK faktur uproszczonych w postaci paragonów fiskalnych.
  • Rozliczanie korekt podatku naliczonego na podstawie dokumentów wewnętrznych.
 5. Zmiany od 1 stycznia 2021 r. w ramach tzw. pakietu SLIM VAT:
  • Wydłużenie terminu do potrącenia podatku VAT naliczonego.
  • Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.
  • Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku prezentów o małej wartości.
  • Nowe zasady stosowana kursów walut, wprowadzenie możliwości stosowania na gruncie VAT kursów walut przyjętych dla celów podatku dochodowego, warunki i terminy stosowania nowej metody itp.
  • Pozostałe zmiany.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119