Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
21.10.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
21.10.2022
Wykładowca:
Wojewoda Tomasz

Opłata:
470,00 zł - cena podstawowa
446,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Tomasz Wojewoda – specjalista w zakresie podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Wprowadzenie, od 1 stycznia 2023 r., nowych regulacji w zakresie opodatkowania grup VAT.
 2. Krajowy System e-Faktur oraz faktury ustrukturyzowane – zasady wystawiania, rozliczania i korygowania takich faktur przez sprzedawcę i nabywcę.
 3. Zasady rozliczania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących (in minus) zmniejszających VAT należny lub naliczony, formalne zniesienie obowiązku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, zasady dokumentowania, terminy i warunki dokonania korekty, skonta itp.
 4. Rozliczanie korekt zmniejszających (in minus) z tytułu WNT, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
 5. Zasad rozliczania, przez sprzedawcę, faktur korygujących zwiększających VAT należny (in plus).
 6. Warunki potrącania VAT naliczonego z tytułu WNT, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca – dostosowanie przepisów do wyroku TSUE.
 7. Zasady opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dokumentowanie, warunki stosowania stawki 0% itp.).
 8. Rozliczania międzynarodowych transakcji łańcuchowych (zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp., praktyka i orzecznictwo TSUE).
 9. Refakturowanie usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.
 10. Anulowanie faktur.
 11. Rozliczanie zaliczek w obrocie krajowym, moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki przy dostawie nieruchomości, zasady wystawiania faktur zaliczkowych, nadpłaty, zasady potrącania VAT-u naliczonego przez nabywcę.
 12. Opodatkowanie zaliczek przy WDT, WNT, eksporcie towarów oraz imporcie i eksporcie usług.
 13. Kursy walut stosowane na gruncie VAT.
 14. Potrącanie VAT-u naliczonego z faktur wystawionych przez podmioty nie zarejestrowane jako podatnik VAT.
 15. Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających tzw. błędy mniejszej wagi (np. błąd w nazwie lub adresie nabywcy bądź sprzedawcy, błąd w NIP-ie, błąd w dacie sprzedaży itp.).
 16. Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających błędy dotyczące kwoty podatku, stawki itp.
 17. Czynności nieodpłatne: użyczenia, prezenty, nagrody, przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia finansowane z ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.), darowizny, świadczenie usług bez pobrania należności – zasady rozliczania na gruncie VAT.
 18. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT-em.
 19. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – zasady rozliczania na gruncie VAT.
 20. Katalog towarów i usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencji w kasie rejestrującej w przypadku dostaw dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
 21. Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z potrącaniem podatku naliczonego – zakup usług gastronomicznych i noclegowych, zakup usług cateringowych, wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, nieodpłatne świadczenia itp.).
 22. Zasady wystawiania i rozliczania faktur, obligatoryjne elementy faktury, duplikaty faktur, sprzedaż ciągła, faktury zbiorcze, zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej itp.
 23. Zasady rozliczania importu i eksportu usług (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania, deklaracje itp.).
 24. Pozostałe zagadnienia.
 25. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9:15 – 16:00.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119