Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
12-13.05.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
12.05.2021
Wykładowca:
Jędrzejkowska Monika

Opłata:
640,00 zł - cena podstawowa
589,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Monika Jędrzejkowska – specjalista ds. płac

Program kursu (16 godzin wykładowych):
 1. Przychody ze stosunku pracy – podstawy prawne
 • definicja wynagrodzenia
 • rodzaje wynagrodzeń
 • składniki wynagrodzenia
 • świadczenia nie będące wynagrodzeniem
 1. Minimalne wynagrodzenie i związane z nim obowiązki pracodawcy
 • wynagrodzenie zaliczane do minimalnego wynagrodzenia
 • minimalna stawka w przypadku umów cywilnoprawnych
 • umowy zlecenia wyłączone z minimalnego wynagrodzenia
 1. Metodologia wyliczania wynagrodzenia pracownika z umowy o pracę
 • przychód pracowniczy i jego wpływ na ubezpieczenia i podatek
 • świadczenia pieniężne i niepieniężne
 • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – wyliczenie podstawy ubezpieczeń i zasady obliczania składek
 • podatek – podstawa opodatkowania, skala podatkowa, koszty uzyskania przychodów (ryczałtowe, 50%) , ulga podatkowa, zaliczka na podatek
 • zwolnienie „zerowy PIT dla młodych”
 • wpływ PPK na naliczanie wynagrodzenia i na przepisy związane z wynagrodzeniami.
 • wyliczenie wynagrodzenia netto
 • koszty pracodawcy
 1. Zwolnienia składkowo-podatkowe świadczeń pracowniczych
 • przychody zwolnione przedmiotowo od podatku dochodowego od osób fizycznych (świadczenia bhp, szkolenia, podróże służbowe, świadczenia z ZFŚS)
 • przychody zwolnione ze składek ZUS
 1. Zasady i sposoby obliczania obligatoryjnych składników wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pracy
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
 • wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego
 • wynagrodzenie za pracę pomniejszane za czas nieobecności
 1. Premie, dodatki, nagrody, czyli fakultatywne składniki wynagrodzenia – zasady oskładkowania i opodatkowania, sposoby ich wliczania do różnych elementów wynagrodzenia
 2. Przychody z umów cywilnoprawnych
 • minimalna stawka godzinowa
 • koszty uzyskania przychodów
 • świadczenia, do których nie stosuje się kosztów uzyskania przychodów
 • umowy z prawami autorskimi (50%)
 • ryczałtowe opodatkowanie przychodów
 1. Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS w 2021 roku:
 • składki ZUS obciążające ubezpieczonego i płatnika z tytułu:
 • umowy o pracę
 • umów cywilnoprawnych (m.in. ze studentem, emerytem, rencistą)
 • umowa o dzieło
 • zgłoszenia do ubezpieczeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych (ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS RUD, ZUS ZWUA)
 1. Zbieg tytułów do ubezpieczeń w przypadku:
 • umowy o pracę i innych form zatrudnienia
 • umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem
 • umowy cywilnoprawnej z obcym pracownikiem
 • kilku umów zlecenia
 1. Potrącenia w 2021 roku przy uwzględnieniu uczestnictwa w PPK
 • ogólne zasady potrąceń z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków (granice potrąceń)
 • kwoty wolne od potrąceń
 • potrącenia z wynagrodzenia – bez zgody pracownika
 • dobrowolne potrącenia – za zgodą pracownika
 1. Rozliczenia z urzędami z tytułu wypłaty wynagrodzeń
 • zasady naliczania podatku w trakcie roku (przekroczenie progu podatkowego)
 • zasady naliczania składek ZUS w trakcie roku (przekroczenie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia)
 1. Praktyczne rozliczenie wynagrodzeń dla pracowników, którzy:
 • przez część miesiąca pobierają wynagrodzenie za pracę, a za część miesiąca mają prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie przepisów Kodeksu Pracy
 • przez część miesiąca mają prawo do wynagrodzenia chorobowego, a za część miesiąca mają prawo do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
 • przez cały miesiąc mają prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie przepisów Kodeksu Pracy
 • przez cały miesiąc mają prawo do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego
 1. Ewidencja wynagrodzeń w księgach rachunkowych, gdy koszty działalności operacyjnej są prowadzone w układzie rodzajowym.
 2. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

 

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 16 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119