Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
17.09.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
17.09.2021
Wykładowca:
Pietruk Łukasz

Opłata:
450,00 zł - cena podstawowa
427,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Łukasz Pietruk – radca prawny

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Rodzaje odpowiedzialności
 2. Odpowiedzialność karna
 3. Odpowiedzialność administracyjna
 4. Odpowiedzialność cywilna
 5. Inne rodzaje odpowiedzialności dyscyplinarna, zawodowa.
 6. Odpowiedzialność w zakresie zawieranych umów
  • proces negocjacyjny
  • szczegółowe zagadnienia umów, w szczególności tajemnica przedsiębiorstwa – jaki jest jej zakres i jaka odpowiedzialność jest przewidziana za jej naruszenie
  • odpowiedzialność kontraktowa
  • odpowiedzialność osób podpisujących umowę w imieniu przedsiębiorstwa, pełnomocników, prokurentów
  • sankcje wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
 7. Dokumentacja przedsiębiorstwa
  • czym są błędy w dokumentach?
  • obowiązkowe rejestry i obowiązkowe zgłoszenia – KRS, US, CRBR, ZUS itd.
  • czym jest przerobienie a czym podrobienie dokumentu – jakie wyróżniamy sankcje?
  • antydatowanie i niebezpieczeństwa z tym związane
  • obowiązki informacyjne – obowiązki wynikające z różnych ustaw, przykładowo RODO, oświadczenie o spełnieniu przesłanek do zaliczenia jako dużego przedsiębiorcy, informacje wynikające z KSH.
 8. Prawo pracy i inne stosunki prawne (systematyka porównawcza)
  • odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie obowiązków pracowniczych
  • odpowiedzialność pracodawcy za inne naruszenia na bazie kodeksu pracy
  • odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy
  • inne rodzaje odpowiedzialności w zależności od formy zatrudnienia
  • roszczenia pracowników związane z rozwiązaniem umowy o pracę.
  • uprawnienia pracodawcy w zakresie nadgodzin oraz pracownika na urlopie
  • odpowiedzialność za mienie powierzone
  • mobbing i naruszenie zasad równego traktowania, dyskryminacja
 9. Odpowiedzialność w zakresie podatków i ZUS i płynności finansowej
  • odpowiedzialność o której mowa w ordynacji podatkowej
  • odpowiedzialność za zaległości podatkowe
  • odpowiedzialność za zaległości wobec ZUS
  • zagadnienie przeniesienia odpowiedzialności na inne osoby
  • odpowiedzialność związana z płynnością finansową
 10. Odpowiedzialność członków zarządu
  • odpowiedzialność z ustawy o rachunkowości
  • odpowiedzialność za sprawozdawczość podmiotów
 11. Pytania i dyskusja.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119