Miejsce:
online / Warszawa
Kategoria
Kursy dla pracowników biur rachunkowych oraz osób planujących założyć biznes - kursy hybrydowe (stacjonarne/on-line)
Typ:
Kurs
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
21.04.2024
Termin zakończenia:
07.07.2024
Koniec zapisów:
21.04.2024

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
1890,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym
1701,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
1795,50 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
120,00 zł - wpisowe
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
1800,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym
1620,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
1710,00 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
120,00 zł - wpisowe
Zapisz się

Cel

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe lub średnie, które pracują (lub zamierzają pracować) w biurze rachunkowym lub osób planujących założyć lub prowadzących biznes.

 

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kształcenia na kursie jest uzyskanie przez uczestnika umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenie biznesu, a w szczególności uregulowań prawnych i kryteriów wyboru optymalnej formy organizacyjno-prawnej z uwzględnieniem unormowań podatkowych.

Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu pracownik biura rachunkowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania tego zawodu.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 1. aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 2. samokształcenie, czyli samodzielną naukę uczestnika,
 3. samodzielne studiowanie literatury przedmiotu,
 4. przeprowadzenie prac kontrolnych oraz egzaminu wewnętrznego.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy uczestnika.

Program

Kurs obejmuje 62 godziny dydaktyczne (w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzanego w formie stacjonarnej).

W trakcie procesu dydaktycznego – w miarę potrzeby – wykładowcy będą opracowywać i przekazywać uczestnikom materiały ilustrujące prowadzone wykłady, tj. prezentacje, konspekty, ćwiczenia, druki itp. Materiały te będą zamieszczane na elektronicznej platformie szkoleniowej Forma przygotowanych i przekazywanych materiałów będzie dostosowana do systemu realizacji kursu.

Program obejmuje następujące zagadnienia

zajęcia edukacyjne: regulowania prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce

zajęcia edukacyjne: obowiązki wobec instytucji i odpowiedzialność przedsiębiorcy

zajęcia edukacyjne: obciążenia publicznoprawne przedsiębiorcy i zakres prowadzonej ewidencji

zajęcia edukacyjne: zatrudnianie pracowników – obowiązki płatnika

 

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymują niezbędne podręczniki. Podręczniki mogą mieć postać papierową lub elektroniczną.

 

Sposoby i forma zaliczenia

Osiągnięcie przez uczestników kursu niezbędnych umiejętności do wykonywania zawodu będzie oceniane na podstawie przeprowadzonej pracy kontrolnej oraz egzaminu wewnętrznego.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz zaświadczenia kwalifikacyjnego jest:

 1. aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć dydaktycznych,
 2. zaliczenie pracy kontrolnej oraz zaliczenie wszystkich elementów samokształcenia,
 3. zaliczenie egzaminu wewnętrznego wg ustalonych kryteriów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie przez uczestnika warunków ukończenia kursu określonych w pkt a) i b).

Zasady przeprowadzania egzaminów wewnętrznych oraz prac kontrolnych określone zostały w stosownych regulaminach, które zostały zatwierdzone przez osobę prowadzącą placówkę i stanowią załączniki do statutu placówki.

Egzamin odbędzie się w placówce w Warszawie.

Wykładowcą wiodącym w zależności od grupy jest:

 • Pani Agata Matyjasek – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Beata Tomaszewska – wykładowca z zakresu płac,
 • Pani Ewa Zwolińska – – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Anna Pilichowska – wykładowca z zakresu płac.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych pracownika biura rachunkowego wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 


Koszt uczestnictwa (w trybie on-line) w roku szkolnym 2023/2024 wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.800,- zł, w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 1.620,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 1.710,00 zł.).

Koszt uczestnictwa (w trybie stacjonarnym) w roku szkolnym 2023/2024 wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.890,- zł, w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 1.701,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 1.795,50 zł.).

 

Rabat za kontynuację udzielany jest w przypadku gdy zgłoszenie na kurs przesłane zostanie w ciągu jednego roku od zakończenia innego kursu, realizowanego przez placówki kształcenia ustawicznego O/O w Warszawie SKwP, dłuższego niż 32 godziny dydaktyczne.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.


Kurs hybrydowy – udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line. Wybór formy kursu w chwili zapisu.

Kurs stacjonarny – zajęcia odbywać się będą w Oddziale Okręgowym SKwP w Warszawie.

Kurs on-line:

 • Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie prac domowych

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 4 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon.

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119