Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Kursy przygotowujące do zawodów księgowych
Typ:
Kurs
Tryb:
soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
Termin rozpoczęcia:
28.09.2024
Termin zakończenia:
21.12.2024
Koniec zapisów:
28.09.2024
Wykładowca:
Sender Ewa

Opłata:
2580,00 zł - promocyjna cena podstawowa wraz z wpisowym
2322,00 zł - promocyjna cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
2451,00 zł - promocyjna cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
120,00 zł - wpisowe

Raty:
2 raty
Wpłata 1: 1300,00 zł
Wpłata 2: 1280,00 zł
Zapisz się

Cel

Wymagania wstępne dla uczestników kursu
Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu księgowego Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania tego zawodu, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.
Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 • samokształcenie, czyli samodzielną naukę uczestnika,
 • samodzielne studiowanie literatury przedmiotu,
 • przeprowadzenie pracy kontrolnej oraz egzaminu wewnętrznego.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy uczestnika.

Program

Kurs obejmuje 82 godziny dydaktyczne (w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego).

W trakcie procesu dydaktycznego – w miarę potrzeby – wykładowcy będą opracowywać i przekazywać uczestnikom materiały ilustrujące prowadzone wykłady, tj. prezentacje, konspekty, ćwiczenia, druki itp. Materiały te będą zamieszczane na elektronicznej platformie szkoleniowej Forma przygotowanych i przekazywanych materiałów będzie dostosowana do systemu realizacji kursu.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Formy organizacyjno – prawne działalności podmiotów gospodarczych oraz wpływ tej formy na prowadzenie rachunkowości
 2. Rachunkowość jako system informacyjny
 3. Charakterystyka aktywów i pasywów
 4. Operacje gospodarcze
 5. Wybrane zagadnienia publicznoprawne
 6. Dowody księgowe
 7. Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych
 8. Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych oraz zasady prowadzenia wybranych ksiąg pomocniczych
 9. Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy
 10. Sporządzanie sprawozdania finansowego dla jednostki mikro i jednostki małej (zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz nr 5 do ustawy o rachunkowości) oraz podział wyniku finansowego, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze
 11. Studium przypadku – od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat
 12. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
 13. Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Opis efektów kształcenia

1. Zdobycie kompetencji merytorycznych (wiedzy)

W wyniku odbytego szkolenia osoba:

 • zna zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym wymienia elementy ksiąg rachunkowych, opisuje konstrukcję zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej
 • zna rodzaje dowodów księgowych oraz ich cechy jakościowe, zgodnie z przepisami o rachunkowości ,
 • posiada wiedzę w zakresie klasyfikowania operacji gospodarczych oraz zna zasady ich ewidencji na kontach księgowych
 • posiada wiedzę z zakresu prezentowania przychodów , kosztów i podatku dochodowego bieżącego w rachunku zysków i strat dla jednostek w których występują jedynie podstawowe , typowe operacje gospodarcze ,
 • zna poszczególne pozycje bilansu jednostek , w których występuje jedynie podstawowe, typowe operacje gospodarcze
 • zna pojęcia etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
 • posiada podstawową wiedzę dotyczącą ogólnych zasad funkcjonowania systemu finansowo- księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • zna podstawy systemy podatkowego w Polsce i rodzaje podatków dotyczących działalności gospodarczej
 • zna podstawowe zapisy prawa bilansowego, podatkowego i ubezpieczeń społecznych

2. Nabycie umiejętności zawodowych

W wyniku ukończenia kursu osoba potrafi :

 • sporządzić i weryfikować dowody księgowe ( dobiera wzory dowodów księgowych do operacji gospodarczych, wypełnia dowody księgowe i weryfikuje ich poprawność formalno- rachunkową , wskazuje sposoby poprawiania błędów w dowodach księgowych)
 • ujmować operacje gospodarcze w księgach rachunkowych ( rozpoznaje operacje gospodarcze , ewidencjonuje operacje gospodarcze, wskazuje sposoby korygowania błędnych zapisów w księgach rachunkowych)
 • wykonać czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych ( wycenia podstawowe składniki aktywów i pasywów na dzień bilansowy, ustala salda końcowe kont bilansowych, ustala obroty kont wynikowych i wynik finansowy)
 • przyporządkować obroty kont wynikowych do odpowiednich pozycji rachunku zysków i strat dla jednostek, w których występują jedynie podstawowe , typowe operacje gospodarcze
 • przyporządkować salda kont do odpowiednich pozycji w bilansie dla jednostek , w których występują jedynie podstawowe, typowe operacje gospodarcze

3. Nabycie kompetencji personalnych i społecznych

Obok wiedzy i umiejętności zawodowych osoba ubiegająca się o tytuł księgowego posiądzie odpowiednie kompetencje personalne i społeczne , co w szczególności oznacza, że jest gotowa do :

 • realizowania zadań zawodowych zgodnie z podstawowymi zasadami etyki zawodowej
 • uznania potrzeby poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz nabywania nowych umiejętności zawodowych
 • uznawania znaczenia wiedzy w pracy zawodowej i zasięgania opinii kierownictwa w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

W ramach ceny uczestnicy otrzymują:

 • komplet podręczników;
 • materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora;
 • serwis kawowy;
 • dostęp do platformy szkoleniowej;
 • dostęp do filmów szkoleniowych w ramach samokształcenia (e-learning);
 • możliwość udziału w fakultatywnych zajęciach komputerowych realizowanych za pomocą programu “Symfonia Finanse i Księgowość”.

Sposoby i forma zaliczenia
Osiągnięcie przez uczestników kursu niezbędnych umiejętności do wykonywania zawodu będzie oceniane na podstawie przeprowadzonej pracy kontrolnej oraz egzaminu wewnętrznego.
Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu jest:
a) aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć dydaktycznych,
b) zaliczenie jednej pracy kontrolnej oraz zaliczenie wszystkich elementów samokształcenia,
c) zaliczenie egzaminu wewnętrznego wg ustalonych kryteriów.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie przez uczestnika warunków ukończenia kursu określonych w pkt a) i b).

Wykładowcą wiodącym w zależności od grupy jest:

 • Pani Małgorzata Białas-Szymańska () – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Monika Chodoń () – wykładowca rachunkowości,
 • Pan Dariusz Filip () – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Angelika Marciniak () – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Wiesława Moczydłowska () – wykładowca rachunkowości,
 • Pan Jarosław Pawłowski () – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Ewa Sender () – biegły rewident,wykładowca rachunkowości,
 • Pani Anna Stromecka () – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Katarzyna Zasiewska () – wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy kursu, po spełnieniu warunków określonych w programie nauczania, mogą uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Dodatkowo mogą uzyskać certyfikat księgowego z kodem zawodu 331301 oraz potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizacje zawodową, członka Międzynarodowej federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa w roku szkolnym 2024/2025 (w trybie stacjonarnym) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.670,00- zł, w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 2.403,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.536,50 zł.).

CENA WAKACYJNA

Przy zapisie do 2 września 2024 r. na kursy prowadzone w roku szkolnym 2024/2025 (w trybie stacjonarnym) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.580,00- zł, w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 2.322,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.451,00 zł.)

Najniższa cena uczestnictwa w kursie z ostatnich 30 dni (w trybie stacjonarnym) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosiła 2.580,00- zł, w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 2.322,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.451,00 zł.)

 

Rabat za kontynuację udzielany jest w przypadku gdy zgłoszenie na kurs przesłane zostanie w ciągu jednego roku od zakończenia innego kursu, realizowanego przez placówki kształcenia ustawicznego O/O w Warszawie SKwP, dłuższego niż 32 godziny dydaktyczne.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Planowane terminy zajęć:

WRZESIEŃ 2024: 28, 29

PAŹDZIERNIK 2024: 12, 13, 26, 27

LISTOPAD 2024: 23, 24

GRUDZIEŃ 2024: 7, 8, 21

 

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego kursu

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119