Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Szkolenia "Polski Ład" Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
30.09.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
30.09.2022
Wykładowca:
Wojewoda Tomasz

Opłata:
470,00 zł - cena podstawowa
446,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Tomasz Wojewoda – specjalista w zakresie podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zmiany od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.
  • Wprowadzenie, od 1 lipca 2022 r., możliwości zaliczania do kup lub odliczania od dochodu (przychodu) bądź zaliczki uproszczonej składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych przez podatników stosujących stawkę liniową lub opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w ramach ustawowych limitów.
  • Nowe zasady (terminy), od 1 stycznia 2023 r., zaliczania do kup składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy.
  • Nowe regulacje w podatku dochodowy od osób prawnych, od 1 stycznia 2023 r., w zakresie wyłączenia z kup kosztów stanowiących ukrytą dywidendę.
  • Obniżenie, od 1 stycznia 2023 r., limitu wartości transakcji między przedsiębiorcami, w przypadku których płatność może być dokonywana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Zasady wyłączania wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek kontrahenta inny, niż podany na tzw. „białej liście”.
  • Nowe zasady, od 1 stycznia 2023 r., zaliczania do przychodów z działalności gospodarczej kwoty płatności dokonanej przez konsumenta bez pośrednictwa rachunku płatniczego, po przekroczeniu ustawowo określonego limitu kwotowego.
  • Definitywne zniesienie, od 1 stycznia 2023 r., możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
  • Zmiany, od 1 stycznia 2023 r., w zakresie ulgi na prace badawczo rozwojowe, wprowadzenie możliwości pomniejszania zaliczek pobranych przez płatnika o kwotę nieodliczonej od dochodu ulgi na prace badawczo rozwojowe.
 2. Bieżące problemy i zagadnienia.
  • Zasady zaliczania do kup strat z tytułu sprzedaży wierzytelności.
  • Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż premiową itp. – rozliczanie na gruncie podatków dochodowych i VAT. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.
  • Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT – em.
  • Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.
  • Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady – warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
  • Straty w środkach trwałych i obrotowych – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie, rozliczanie na gruncie VAT itp.
  • Wydatki na nabycie programów komputerowych – przypadki, gdy stanowią bezpośrednio koszty uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie na gruncie VAT.
  • Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych i zleceniobiorców – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczanie na gruncie VAT.
  • Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników i osób nie będących pracownikami – warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników i innych osób, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczanie na gruncie VAT.
  • Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
  • Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu najmu i leasingu samochodów osobowych oraz wydatków związanych z ubezpieczeniem, eksploatacją i używaniem samochodów osobowych.
  • Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).
  • Ceny transferowe, obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz składania informacji o cenach transferowych.
  • Zasady stosowania kopii certyfikatów rezydencji w przypadku poboru podatku u źródła.
  • Ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w ramach ustawowych limitów, kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.
  • Pozostałe zagadnienia.
 3. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119