Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
09.06.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
09.06.2021
Wykładowca:
Pieprzyk Luiza

Opłata:
340,00 zł - cena podstawowa
323,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

WykładowcaLuiza Pieprzyk – specjalista ds. podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Obowiązek wystawiania faktur zagranicznych w roku 2021 – kiedy i na jakich zasadach?
  • Zmiany w fakturowaniu VAT od 2021 – stan prawny bieżący na dzień szkolenia
  • Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury
  • Kiedy nota kiedy faktura
  • Podmioty zobowiązane do wystawiania faktury
  • Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur
  • Kiedy faktura kiedy paragon
  • Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem
 2. Rodzaje faktur w handlu zagranicznym – kiedy i jakiego dokumentu użyć właściwie?
  • Faktury dokumentujące sprzedaż w transakcjach zagranicznych
   • faktura dokumentująca WDT
   • faktura dokumentująca dostawę poza terytorium kraju
   • faktura eksportowa
  • Faktury dokumentujące zakup w transakcjach zagranicznych
   • faktura dokumentująca WNT
   • faktura dokumentująca import usług
   • faktura dokumentująca dostawę, dla której podatnikiem jest nabywca
 3. Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT wystawiona dla udokumentowania sprzedaży zagranicznej aby nie narażała na sankcje i kary
  • Obowiązkowe dane faktury
  • Data wystawienia faktury
  • Numeracja faktur
  • Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze
  • Nazwa podatnika i nabywcy – pełna czy skrócona?
  • Adres podatnika
  • Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy
  • Data transakcji
  • Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
  • Wyrazy „odwrotne obciążenie na fakturze”
  • Pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze
  • Adnotacje na fakturze
  • Kurs waluty obcej przy
  • Kurs waluty na fakturze korygującej
 4. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi – zasady ogólne
  • Ogólne terminy wystawiania faktur
  • Warunki dostawy INCOTERMS w WDT oraz eksporcie towarów
  • Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
  • Zasadniczy termin wystawienia faktury
  • Szczególne terminy wystawiania faktur
 5. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi – obrót zagraniczny zasady szczególne
  • Rodzaje sprzedaży zagranicznej a wystawianie faktur VAT
   • Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów
   • Świadczenie poza terytorium kraju
   • Eksport towarów
   • Sprzedaż i zakup usług zagranicznych
  • Rodzaje zakupów zagranicznych i dokumentowanie transakcji po stronie polskiej
   • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
   • Import usług a nabycie z montażem
   • Zaliczki w obrocie zagranicznym – czy i kiedy rozliczamy?
  • Stawka 0% VAT w sprzedaży zagranicznej
   • Warunki zastosowania stawki 0% VAT w WDT i eksporcie towarów
   • Dokumentacja potwierdzająca możliwość zastosowania stawki preferencyjnej
   • Obowiązki dokumentacyjne wobec organów podatkowych
   • Rozliczenie transakcji w sytuacji braku dokumentacji wynikającej z art. 41 i 42 ustawy VAT
 6. Zaliczka w dostawie towarów i świadczeniu usług – zasady fakturowania
  • Jak dokumentować otrzymane zaliczki z podziałem na poszczególne rodzaje sprzedaży
   • Kiedy dokumentujemy otrzymane zaliczki
   • Jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa
   • Kiedy wystawiamy fakturę końcową
   • Kiedy rozliczamy fakturę końcową
   • Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej
   • Czy można wystawiać zerową fakturę końcową
   • Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki
   • Jak potraktować zaliczkę wpłaconą przez klienta bez uzgodnienia ze sprzedawcą
   • Czy opłatę rezerwacyjną należy uznać za zaliczkę podlegającą VAT
  • Jak rozliczać otrzymane faktury zaliczkowe w WNT, imporcie
   • Faktury zaliczkowe otrzymane przed wpłatą zaliczki
   • Faktury zaliczkowe wystawione 30 dni wcześniej przed powstaniem obowiązku podatkowego
   • Błędy w fakturach zaliczkowych i wpływ na podatek naliczony
 7. Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT – w jakim terminie korygować podstawę opodatkowania zagranicznych transakcji?
  • Korekta wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz świadczenia usług zagranicznych
   • W jakim terminie rozliczyć korektę, gdy udzielono rabatu, zwrócono towar lub stwierdzono pomyłkę w cenie
   • Jak korygować WDT, która nie spełnia warunków do opodatkowania stawką 0%
  • Korekta eksportu towarów
   • W jakim terminie rozliczyć korektę, gdy udzielono rabatu, zwrócono towar lub stwierdzono pomyłkę w cenie
   • Jak korygować eksportową dostawę towarów, która nie spełnia warunków do opodatkowania stawką 0%
   • Termin korekty dostawy eksportowej w związku z brakiem dokumentów potwierdzających prawo do stawki 0%
  • Korekty zmniejszające podstawę opodatkowania w WNT
   • Rabaty i obniżki cen
   • Skonto
   • Zwrot towarów, reklamacje ilościowe wartościowe
 8. Problemy fakturowania i konsekwencje dla osób wystawiających i posługujących się nimi
  • Kwartalne kontrole faktur w systemie unijnym VIES!
  • Weryfikacja kontrahenta w unijnym systemie VIES – obowiązek przy sprzedaży WDT i usługach
  • Dokumentacja handlowe i logistyczna jako aspekt dowodowy potwierdzający wiarygodność faktury
  • Faktury proforma, inne dokumenty uważne za faktury
  • Zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US raz obrocie gospodarczym
  • Terminy wystawianych faktur a płynność finansowa firmy
  • Faktury wystawiane przed transakcją sprzedaży – UWAGA niebezpieczeństwo stosowania!
  • Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych i na rzecz osób fizycznych
  • Wystawianie refaktur – terminy i zasady stosowane w przyjętej praktyce
  • Refakturowanie i anulowanie transakcji zagranicznych
  • Przykłady, kazusy dotyczące zasad fakturowania
 9. Kontrola dokumentacji zagranicznych w systemie VIES – obowiązki podatnika
  • Różnice pomiędzy deklaracją JPK/VAT-7 a VAT-UE
  • Różnice pomiędzy danymi wykazanymi przez polskiego i unijnego kontrahenta
  • Dostawy towarów do nieaktywnych kontrahentów w VIES a stawka 0% VAT
  • Zamówienia i umowy – jak spełnić przesłanki należytej staranności?
  • Analiza pytań kontroli unijnej jako element samokontroli rozliczania WDT WNT i usług
 10. Kłopotliwe transakcje w obrocie zagranicznym i ich fakturowanie w VAT – ćwiczenia
  • Sprzedaż i zakup towarów z montażem – sposób rozliczania transakcji.
  • Zakup towaru do kontrahenta z UE, który nie jest podatnikiem VAT-UE.
  • Zakup towaru od kontrahenta z kraju trzeciego i dopuszczenie do obrotu w innym kraju UE niż Polska.
  • Sprzedaż towaru do kontrahenta z kraju trzeciego, który jest dostarczany na terytorium UE.
  • Zakup towaru od kontrahenta z kraju trzeciego, który dostarczany jest do Polski z magazynów położonych na terenie UE.
  • Sprzedaż towaru do kontrahenta z kraju trzeciego, którego dostawa następuje z innego kraju UE.
  • Jaką rolę w obrocie zagranicznym pełnią wolne obszary celne i składy celne?
  • Co daje polskiemu podatnikowi odprawa celna w innym kraju UE?
 11. Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego się nierzetelnymi dokumentami w VAT
  • Rzetelność, wadliwość, FIKCYJNOŚĆ – największe zagrożenie 2021
  • Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2021 r. – kto i jak odpowiada?
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119