Miejsce:
online
Kategoria
Bilans
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
26 i 28.01.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
26.01.2022
Wykładowca:
Mazurkiewicz Małgorzata, Gajewska Agnieszka

Opłata:
800,00 zł - cena podstawowa
720,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Małgorzata Mazurkiewicz – biegły rewident, Agnieszka Gajewska – biegły rewident

Termin szkolenia: 26 i 28 stycznia 2022 roku

Program kursu (16 godzin wykładowych):

Dzień 1

I. Rozliczenia VAT i CIT w roku 2021

 1. Pakiety SLIM VAT I i II:
 2. Omówienie zmian wynikających ze SLIM VAT 1 (zmiany
  w zakresie fakturowania, uproszczenia dla eksporterów, kursy walut, zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego, prezenty małej wartości).
 3. Zmiany wynikające ze SLIM VAT 2 (rezygnacja
  z konieczności rozliczenia podatku należnego z tytułu importu usług
  w terminie 3 miesięcy, dostosowanie przepisów ustawy o VAT do orzeczenia TSUE w sprawie ulgi na złe długi, łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami, dalsze zmiany dotyczące fakturowania, w tym w zakresie faktur korygujących, zmiany w zakresie odliczenia VAT naliczonego, wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26).
 4. Zmiany w raportowaniu JPKV7 po nowelizacji JPKV7:
 5. Doprecyzowanie w oznaczaniu kodów GTU (01 – alkohol, 02, 03 – oleje opałowe, 07- części samochodowe, 09 – wyroby medyczne, 10 – nieruchomości, 12- usługi niematerialne).
 6. Zmiany w zakresie raportowania faktur uproszczonych (FP).
 7. Zmiany polegające na możliwości zbiorczego raportowania niektórych dokumentów.
 8. Zmiany w raportowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP).
 9. Zmiany w raportowaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (TP).
 10. Zmiany związane z płatnościami (VAT i podatki dochodowe):
 11. Funkcjonowanie białej listy podatników VAT – bieżące zagadnienia.
 12. Obowiązek zapłaty na rachunek z białej listy pod rygorem określonych sankcji w VAT i podatkach dochodowych – od 1 stycznia 2021 r. i zmian łagodzących od dnia 1 lipca 2021 r.
 13. Istota obowiązkowej podzielonej płatności na tle przepisów
  o białej liście.
 14. Zmiany w dysponowaniu środkami na rachunku VAT.
 15. Przepisy przejściowe.
 16. Funkcjonowanie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych
  w roku 2021 – zagadnienia praktyczne.
 17. Podatek u źródła w 2021 r.
 18. Darowizny oraz nabycia częściowo odpłatne w rozliczeniach podatkowych w roku 2021.
 19. Przygotowanie rozliczenia podatkowego CIT za rok 2021 – zagadnienia praktyczne.

II. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w obszarze działania Instytutów Naukowych.

 1. Zmiany w roku 2022 – „Polski Ład” i najważniejsze zmiany.
 2. Omówienie istotnych zagadnień w rozliczeniach PIT w roku 2021
 3. Zaliczki na PIT potrącana przez pracodawców w roku 2021.
 4. Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników, osób współpracujących.
 5. Zmiany w roku 2022 – „Polski Ład” najważniejsze zmiany.

III. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dzień 2

 1. Zmiany w roku 2021 oraz od 2022 – zmiany ustawowe, nowe Krajowe Standardy Rachunkowości oraz Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości.
 2. Zmiany w zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych – elektronizacja sprawozdań, ksiąg rachunkowych i dowodów źródłowych (JPK, faktury elektroniczne (KSeF) i inne dowody elektroniczne):
  1. Jak przygotować księgi podatkowe do przekazania KAS?
 3. Inwentaryzacja – zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic z uwzględnieniem Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz stanowiska w sprawie rozrachunków.
 4. Wycena bilansowa aktywów i pasywów:
  • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, w tym aparatura badawcza i środki trwałe dedykowane w projektach.
  • Rozrachunki.
  • Rozliczenia międzyokresowe.
  • Rezerwy
 5. Przychody i koszty, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń  na przełomie roku oraz podatek dochodowy (bieżący i odroczony) w księgach oraz sprawozdaniu finansowym:
  • Ulga badawczo-rozwojowa.
  • IP BOX.
  • Ulgi przewidziane na rok 2022 – jak się do nich przygotować?
 6. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego:
  1. Daty, podpisy, forma, w tym zmiany ustawy o rachunkowości od 1 stycznia 2022 roku.
  2. Porównywalność danych.
  3. Elementy sprawozdania finansowego.
  4. Informacja dodatkowa.
 7. Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe: obowiązki księgowego i kierownika jednostki.
 8. Zasady badania, zatwierdzania i udostępniania sprawozdań.
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe (stacjonarne/on-line).
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 16 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16:00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

 

Istnieje możliwość zakupu zeszytu specjalnego RACHUNKOWOŚCI pt. „Zamknięcie roku 2020”.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego szkolenia

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119