Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Bilans
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
21-22.02.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
21.02.2022
Wykładowca:
Wilk-Łyś Aneta

Opłata:
795,00 zł - cena podstawowa
755,25 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Aneta Wilk – Łyś – biegły rewident

Termin szkolenia: 21 – 22 lutego 2022 roku

Program kursu (16 godzin wykładowych):

 1. Ogólna charakterystyka konsolidacji sprawozdań finansowych.
  • Jednostka, jednostka dominująca.
  • Kontrola nad jednostką zależną, grupa kapitałowa.
  • Udział jednostki dominującej we własności aktywów netto jednostek zależnych bezpośrednio i pośrednio.
  • Inne jednostki podporządkowane (współzależne i stowarzyszone) grupy kapitałowej.
  • Prawo jednostki dominującej do:
   • odstąpienia od konsolidacji,
   • wyłączenia z konsolidacji sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych,
  • Krąg konsolidacyjny – określenie spółek, które muszą zostać uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej.
  • Zakres i charakterystyka skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  • Organizacja sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (konsolidacji):
   • zasady (polityka) rachunkowości grupy kapitałowej,
   • zakres dokumentacji konsolidacyjnej.
 3. Etapy sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 4. Konsolidacja metodą pełną.
  • Korekty konsolidacyjne wynikające z wejścia w rolę spółki dominującej.
  • Wyłączenia konsolidacyjne wynikające z transakcji w ramach grupy kapitałowej.
  • Korekty konsolidacyjne wynikające z występowania wspólników (akcjonariuszy) nie sprawujących kontroli (mniejszości).
  • Korekty konsolidacyjne wynikające z zakupu dodatkowych wkładów (udziałów, akcji), z ich sprzedaży lub ze zmian (podwyższenia, obniżenia) kapitału zakładowego spółki zależnej.
  • Korekty konsolidacyjne wynikające z dokonania odpisu aktualizującego w sprawozdaniu finansowym spółki dominującej wartość wkładów (udziałów, akcji) spółki zależnej.
  • Zasady przeliczania danych ze sprawozdania finansowego spółki zależnej sporządzonego w walucie innej niż waluta sprawozdania finansowego spółki dominującej.
 5. „Konsolidacja” metodą proporcjonalną.
 6. Metoda praw własności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  • Ustalenia wynikające z wejścia w rolę znaczącego inwestora spółek grupy kapitałowej.
  • Ustalenie udziału spółki dominującej w zysku (stracie) netto spółki stowarzyszonej z grupą kapitałową z uwzględnieniem:
   • transakcji między spółkami grupy kapitałowej i spółką stowarzyszoną,
   • amortyzacji wartości firmy/ujemnej wartości firmy spółki stowarzyszonej,
   • zakupu dodatkowych wkładów (udziałów, akcji), ich sprzedaży lub zmian (podwyższenia, obniżenia) kapitału zakładowego spółki stowarzyszonej.
  • Dokonanie odpisu aktualizującego wartość wkładów (udziałów, akcji) spółki stowarzyszonej w sprawozdaniu finansowym znaczącego inwestora.
  • Zasady przeliczania danych ze sprawozdania finansowego spółki zależnej sporządzonego w walucie innej niż waluta sprawozdania finansowego spółki dominującej.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Istnieje możliwość zakupu zeszytu specjalnego RACHUNKOWOŚCI pt. „Zamknięcie roku 2020”.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119