Miejsce:
online
Kategoria
Bilans
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
28.02.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
28.02.2022
Wykładowca:
Gajewska Agnieszka

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Podstawy prawne i cel sporządzania sprawozdań finansowych.
 2. Zmiany w roku 2021 – zmiany w ustawie o rachunkowości, nowe Krajowe Standardy Rachunkowości oraz Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości.
 3. Zmiany w zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych – elektronizacja sprawozdań, ksiąg rachunkowych i dowodów źródłowych (JPK, KSeF).
 4. Zmiany w polityce rachunkowości w związku ze zdarzeniami oraz zmianami w roku 2021, w tym:
  • skutki COVID 19 (przyznana pomoc finansowa oraz wpływ na działalność jednostki),
  • działalność badawczo-rozwojowa,
  • podmioty powiązane i transakcje pomiędzy podmiotami.
 5. Inwentaryzacja – zakres, przedmiot, organizacja.
 6. Wycena bilansowa aktywów i pasywów:
  • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, utrata wartości,
  • odpisy aktualizujące należności handlowe i inne należności,
  • aktywa finansowe i zobowiązania finansowe,
  • rozliczenia międzyokresowe, w tym rozliczenie usług długoterminowych,
  • rezerwy.
 7. Przychody i koszty oraz podatek dochodowy (bieżący i odroczony), ze szczególnym uwzględnieniem transakcji na przełomie roku.
 8. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego:
  • daty, podpisy, forma,
  • porównywalność danych,
  • elementy sprawozdania finansowego,
  • informacja dodatkowa.
 9. Sprawozdanie z działalności.
 10. Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe: obowiązki księgowego i kierownika jednostki.
 11. Zasady badania, zatwierdzania i udostępniania sprawozdań.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Istnieje możliwość zakupu zeszytu specjalnego RACHUNKOWOŚCI pt. „Zamknięcie roku 2021”.
Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119