Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Bilans
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
10.12.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
10.12.2021
Wykładowca:
Kostrzewa Marta

Opłata:
450,00 zł - cena podstawowa
427,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Najważniejsze zmiany w polskim prawie bilansowym i handlowym wpływające na sprawozdanie finansowe za rok 2021.
 2. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej w Polsce:
  • polskie prawo bilansowe za rok 2021 (ustawa o rachunkowości i Krajowe Standardy Rachunkowości) i ich wpływ na sprawozdawczość finansową.
  • szczegółowość informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym,
 3. Obowiązki osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie finansowe:
  • obowiązki i odpowiedzialność osoby, której powierzono sporządzanie sprawozdania finansowego za wiarygodność prezentowanych informacji,
  • odpowiedzialność i obowiązki kierownika jednostki i organów nadzorujących (terminowość sporządzenia, upublicznianie sprawozdania finansowego, nadzór nad prowadzącymi księgi rachunkowe, itp.),
  • obowiązki związane ze sprawozdawczością „elektroniczną”.
 4. Obowiązki kierownika jednostki i organu zatwierdzającego
 5. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do sporządzenia sprawozdania finansowego:
  • inwentaryzacja i zapewnienie kompletności ujęcia zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym,
  • powiązanie ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w poszczególnych elementach i pozycjach sprawozdawczości finansowej.
  • księgi rachunkowe w wersji elektronicznej – w formacie JPK
 6. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:
  • zastosowanie uproszczeń w wycenie aktywów i pasywów przez jednostki małe i mikro.
  • weryfikacja polityki rachunkowości w zakresie zmian ustawy o rachunkowości.
  • wybrane aspekty – wycena aktywów i pasywów a wiarygodność danych prezentowanych przez sprawozdania finansowe,
 7. Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie – wybrane zagadnienia
 8. Prezentacja przychodów i kosztów – wybrane zagadnienia
  • przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej (np. wpływ zdarzeń po dniu bilansowym a kompletność przychodów i kosztów, wpływ metodologii sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji prezentowanych w przychodach i zrównanych z nimi),
  • pozostała działalność operacyjna i finansowa (np. poprawność prezentacji w poszczególnych pozycjach, wynik na zbyciu niefinansowych aktywów trwałych i inwestycji, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z pozycjami ujawnionymi w sprawozdaniu),
 9. Weryfikacja przychodów i kosztów dla potrzeb sprawozdawczości podatkowej – nota podatkowa w strukturze logicznej
 10. Zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym – zakres i szczegółowość pozycji ujawnianych w zestawieniu zmian w kapitale i ich powiązanie z księgami rachunkowymi oraz poszczególnymi pozycjami ujawnionymi w pozostałych elementach sprawozdania finansowego.
 11. Rachunek z przepływów pieniężnych – metodologia sporządzania, ogólne informacje o pozycjach ujawnianych w obszarze korekt działalności operacyjnej, prezentacja kluczowych informacji w zakresie przepływów działalności inwestycyjnej i finansowej, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w sprawozdaniu z przepływów.
 12. Informacja dodatkowa:
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego (np. zakres danych identyfikujących podmiot sprawozdawczy, objaśnienie zasad ujawnienia specyficznych a będących w gestii kierownika jednostki zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego, objaśnienie nietypowych zdarzeń gospodarczych,
  • wpływających na porównywalność danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym),
  • dodatkowe informacje i objaśnienia (np. rodzaj podmiotu i charakter działalności a zakres objaśnień, powiązanie objaśnień z innymi pozycjami ujawnionymi w pozostałych elementach sprawozdania finansowego, zakres informacji pozafinansowych prezentowanych przez podmiot sprawozdawczy, objaśnienia dotyczące jednostek powiązanych i dane niezbędne dla potrzeb konsolidacji).
 13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Istnieje możliwość zakupu zeszytu specjalnego RACHUNKOWOŚCI pt. „Zamknięcie roku 2021”.
Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119