Miejsce:
online
Kategoria
Rachunkowość
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
23.02.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
23.02.2022
Wykładowca:
Godlewska Jadwiga

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Brak miejsc

Program

Wykładowca: Jadwiga Godlewska – biegły rewident, doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin dydaktycznych):
 1. Podatek bieżący i odroczony – podstawowe definicje i zakres stosowania:
  • różnice między definicją podatku bieżącego i odroczonego,
  • jednostki zobligowane do ustalania podatku bieżącego i odroczonego,
  • uproszczenia dla jednostek „mikro” i „małych” w zakresie ustalania podatku odroczonego.
 2. Pojęcie i kategorie przychodów i kosztów ich uzyskania wg ustawy o rachunkowości:
  • pojęcie przychodów i kosztów wg ustawy o rachunkowości,
  • przychody i koszty z działalności operacyjnej,
  • przychody i koszty z pozostałej działalności operacyjnej,
  • przychody i koszty finansowe.
 3. Definicja i moment uzyskania przychodów podatkowych i ich ujęcie w księgach rachunkowych z uwzględnieniem różnic trwałych i przejściowych:
  • przychody z zysków kapitałowych,
  • przychody należne z działalności gospodarczej,
  • przychody z działalności gospodarczej uznawane „kasowo”,
  • korekty przychodów podatkowych (premie, rabaty, skonta, zwroty towarów),
  • przychody w walutach obcych,
  • otrzymane darowizny i inne nieodpłatne świadczenia,
  • przychody wyłączone lub zwolnione z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (zaliczki, przedpłaty, dotacje, zwrot kosztów).
 4. Definicja i moment poniesienia kosztów wg ustaw o podatku dochodowym i ich ujęcie w księgach rachunkowych z uwzględnieniem różnic trwałych i przejściowych:
  • koszty bezpośrednie i inne niż bezpośrednie,
  • wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników,
  • koszty poniesione w walutach obcych,
  • korekty kosztów uzyskania przychodów.
 5. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym między innymi:
  • nabycie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • kary umowne i odszkodowania,
  • odsetki,
  • podatki i opłaty.
 6. Różnice trwałe i przejściowe między prawem podatkowym i bilansowym:
  • przykłady różnic trwałych,
  • zdarzenia powodujące dodatnie różnice przejściowe ujawniane w wyniku finansowym,
  • zdarzenia powodujące ujemne różnice przejściowe ujawniane w wyniku finansowym.
 7. Podatek odroczony rozliczany z kapitałem własnym:
  • wycena inwestycji długoterminowych,
  • rezerwy ujawniane w kapitale własnym,
  • korekty lat ubiegłych.
 8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – pojęcie i zasady tworzenia.
 9. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego – pojęcie i zasady tworzenia.
 10. Podstawa opodatkowania i podatek dochodowy bieżący:
  • ustalanie podstawy opodatkowania,
  • odliczenia od podstawy opodatkowania,
  • podatek dochodowy bieżący.
 11. Ujawnianie w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniu finansowym bieżącego i odroczonego podatku dochodowego.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119