Miejsce:
online
Kategoria
Rachunkowość Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
07.12.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
07.12.2022
Wykładowca:
Sochoń Marek

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Marek Sochoń – wykładowca finansów

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Wyniki przedsiębiorstwa jako podstawowy przedmiot badania w analizie finansowej.
 2. Analiza rachunku zysków i strat.
  • Wielopoziomowy rachunek zysków i strat – alternatywa dla klasycznego RZiS w analizie finansowej.
  • Próg rentowności (BEP), wartościowy, ilościowy, procentowy – wykorzystanie we wstępnej analizie sprawozdania finansowego.
   • Produkcja jednoasortymentowa
   • Produkcja wieloasortymentowa
  • Znaczenie przychodów w działalności firmy – analiza struktury i dynamiki przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług.
  • Analiza kosztów działalności podmiotu gospodarczego.
 3. Analiza bilansu – aktywów trwałych, aktywów obrotowych i pasywów przedsiębiorstwa.
  • Charakterystyka majątku trwałego – znaczenie zachowania w firmie optymalnej struktury majątku.
   • Analiza struktury i dynamiki majątku trwałego.
   • Analiza efektywności majątku trwałego; badanie relacji majątek – produkcja – sprzedaż – zysk netto.
  • Analiza majątku obrotowego.
   • Dynamiki i struktura majątku obrotowego.
   • Ocena wpływu zmian stanu majątku obrotowego na rentowność majątku i jej wpływ na sytuację finansową podmiotu gospodarczego.
  • Analiza struktury i dynamiki pasywów.
  • Kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie – strategie zarządzania kapitałem obrotowym.
 4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
  • Przepływy z działalności operacyjnej
  • Przepływy z działalności inwestycyjnej
  • Przepływy z działalności finansowej
 5. Wykorzystanie modelowych zasad i reguł finansowych w ocenie kondycji przedsiębiorstwa
 6. Ćwiczenia i warsztaty w zakresie wstępnej analizy rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych.
 7. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa
  • Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – jak prawidłowo ją przeprowadzić.
  • Wskaźniki płynności – płynność statyczna a płynność dynamiczna.
   • Korekty wzorcowych wskaźników płynności wynikające ze struktury kapitałowo – majątkowej przedsiębiorstwa.
  • Wskaźniki rentowności.
   • Korekty wzorcowych wskaźników rentowności urealniające ich poziom
  • Wskaźniki obsługi długu.
   • Kompilacje wzorcowych wskaźników obsługi długu
  • Wskaźniki kapitałowo – majątkowe.
  • Wskaźniki sprawności działania.
   • Alternatywne koncepcje wzorcowych wskaźników sprawności działania.
  • Analiza Du Pointa i jej wykorzystanie w praktyce.
  • Dźwignia operacyjna, finansowa, łączona – kształtowanie struktury kapitału.
  • Wskaźniki rynkowe.
   • Wskaźniki wewnętrzne.
   • Wskaźniki zewnętrzne.
 8. Ćwiczenia i warsztaty w zakresie stosowania analizy wskaźnikowej
 9. Niefinansowe narzędzia wspomagające interpretację wyników analizy finansowej i zrozumienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
  • Analiza makrootoczenia
  • Analiza otoczenia konkurencyjnego
  • Analizy potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
  • Analiza pozycji strategicznej przedsiębiorstwa
 10. Prognozowanie i planowanie danych finansowych organizacji
  • Sfery decyzyjności w planowaniu: czas oddziaływania, obszar działania, istotność funkcjonalna
  • Prognozowanie w oparciu o dane finansowe
  • Prognozowanie i planowanie w oparciu o analizy strategiczne i marketingowe
  • Podejście dualistyczne w procesie planowania i prognozowania
 11. Analiza i ocena projektów inwestycyjnych.
  • Wskaźniki dynamiczne oceny projektów inwestycyjnych.
   • Ustalanie stopy doskonta wykorzystywanej w ocenie projektów inwestycyjnych.
   • Modele przepływów pieniężnych stosowane w ocenie projektów inwestycyjnych.
   • Mierniki finansowe stosowane w ocenie projektów inwestycyjnych
    • Mierniki oparte na przepływach
    • Mierniki oparte na rentowności i koszcie kapitału
    • Mierniki finansowe stosowane w ekonomicznej ocenie projektów inwestycyjnych.
  • Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych – ilościowa i jakościowa.
  • Ocena ryzyka projektów inwestycyjnych.
 12. Ocena kondycji przedsiębiorstwa – podatność na kryzys, a upadłość przedsiębiorstwa.
  • Kryzys i upadłość przedsiębiorstwa – charakterystyka stanu zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstwa.
  • Pomiar podatności przedsiębiorstwa na kryzys, jako nowoczesne narzędzie do badania kondycji przedsiębiorstwa.
  • Szybki test wypłacalności.
  • Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna.
   • Modele zagraniczne.
   • Modele polskie.
 13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego szkolenia

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119