Kursy krótkie prowadzone są przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego
"Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej".

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.


Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów kursów.

 ulotka k kr


ZAPISY NA KURSY

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą na adres
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie (01-231 Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 25),
faxem 22 862-52-95 lub e–mailem (szkolenie@skp-ow.com.pl).


O  PIERWSZEŃSTWIE  UCZESTNICTWA  W  KURSIE DECYDUJE  KOLEJNOŚĆ  ZGŁOSZEŃ.


Członkowie  zwyczajni  Stowarzyszenia (osoby fizyczne) oraz wspierający (firmy),  którzy co najmniej od roku należą do organizacji i mają na bieżąco opłacone składki oraz firmy zgłaszające więcej niż 5 osób korzystają ze  zniżki  przy odpłatności za kurs.


Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej (pobierz)
wraz z załącznikami (numer 1, numer 2, numer 3, numer 4).


OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH


Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej jako zarejestrowana w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy niepubliczna placówka oświatowa (nr 116K) ma prawo do wydawania zaświadczeń ukończenia kursu zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 622).

Zajęcia prowadzone są w Warszawie, m.in.: w salach wykładowych Oddziału Okręgowego w Warszawie przy ul. Płockiej 17 lok. 25 oraz lok. 12, PGNiG przy ul. Kasprzaka 25.
Sale wykładowe są wyposażone w klimatyzację oraz niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt dydaktyczny.

Celem kształcenia jest wsparcie rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości poprzez przygotowanie kwalifikowanych organizatorów tych usług. Stąd wynika potrzeba szkolenia i przygotowania do pracy kandydatów na certyfikowanych ekspertów usług księgowych. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Celem kształcenia jest nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym im na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie, z praktycznym stosowaniem zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę w księgowości,
 • posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,
 • rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej,
 • uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością,
 • jest lub zamierza zostać członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Przed przystąpieniem do egzaminu na certyfikowanego eksperta usług księgowych należy dostarczyć kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane warunki uczestnictwa.

Program kursu obejmuje:

 1. Organizację usług księgowych.
 2. Umowę o świadczenie usług księgowych.
 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 4. Ochronę danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych.
 5. Odpowiedzialność karną skarbową przy świadczeniu usług księgowych.
 6. Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej.
 7. Organizację systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych.
 8. Ryzyka w usługach księgowych.
 9. Etykę zawodową w świadczeniu usług księgowych.


Program kursu obejmuje 32 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.


Wykładowcami wiodącymi na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Joanna Dębska – doradca podatkowy, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Grażyna Dittrich – biegły rewident,
 • Pani Maria Marek – radca prawny,
 • Pani Krystyna Raczyńska – Styczek – wykładowca z zakresu prawa.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

 

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat eksperta usług księgowych wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Warunkiem uzyskania certyfikatu jest członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.


Cena kursu wynosi 850,00 zł.
, dla osób kontynuujących naukę po kursach długich cena kursu od jednej osoby 807,50 zł.,  dla członków Stowarzyszenia cena kursu od jednej osoby 765,00 zł.

Dla członków zwyczajnych i członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, którzy mają opłacone składki członkowskie za 2017 rok,  cena uczestnictwa w kursie dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych wynosi 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych) od jednej osoby

 
Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie

Newsletter


Bądź na CZASIE. Zapisz się, aby otrzymywać informacje o naszych szkoleniach i kursach.

Back to top