fbpx
FAQs - Najczęściej zadawane pytania

Warunkiem udziału w kursach (szkoleniach) jest przesłanie przez uczestnika czytelnie i poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia za pomocą poczty, faksu, poczty elektronicznej lub dostarczenie jej osobiście do siedziby Organizatora.

Karty zgłoszenia należy złożyć Organizatorowi najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu (szkolenia) – liczy się data wpływu karty do Organizatora. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego lub mailowego uzgodnienia z Organizatorem.

Przedpłatę (zaliczkę) za kurs (szkolenie) należy wpłacić w kasie lub przelewem na konto Organizatora w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w kursie (szkoleniu).
 
Organizator dopuszcza możliwości dokonania płatności za kurs na podstawie faktury (faktury pro-forma) wystawionej i doręczonej uczestnikowi w dniu rozpoczęcia kursu. W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym na wystawionej fakturze. O wyborze wyżej wymienionej formy płatności uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora oraz odebrać fakturę w dniu rozpoczęcia kursu.

Organizator dopuszcza możliwość dokonywania płatności za kursy w ratach. Warunkiem dokonania płatności w tej formie jest złożenie odpowiedniego podania najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu

Osoby fizyczne chcące płacić w ratach za kurs podpisują w dniu rozpoczęcia podanie przygotowane przez Dyrektora Placówki i zobowiązują się do terminowego opłacania rat w wyznaczonych w podaniu terminach.

Firmy chcące płacić w ratach zobowiązanie są do złożenia w oryginale podania do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w którym zostaną zaproponowane terminy płatności i wysokość rat. Podanie powinno być podpisane przez osoby reprezentujące wskazane w KRS.

Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy. Dokonanie płatności powinno nastąpić w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w kursie (szkoleniu).

Istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty oraz dokonania płatności w terminie późniejszym po uzgodnieniu z pracownikami Działu Szkolenia.

Najpóźniej na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem kursu Organizator - za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej, poczty lub telefonu potwierdzi udział w kursie wraz z podaniem szczegółowych danych dotyczących organizacji kursu oraz informację o płatności za kurs. Szczegółowe informacje zawarte w:

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych

Faktura zostanie wystawiona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie i przesłana pocztą do 15-go dnia następnego miesiąca od daty otrzymania wpłaty za kurs.

W przypadku uzyskania zgody płatnika faktura może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uczestnicy kursu mogą dokonać przeniesienia pomiędzy grupami danej formy kształcenia lub pomiędzy formami kształcenia pod warunkiem, że na danej grupie nie zostało zrealizowane więcej niż 15% całkowitej liczby godzin kursu. Warunkiem dokonania przeniesienia jest przesłanie umotywowanego podania w formie pisemnej listem poleconym, pocztą elektroniczną lub złożenie go osobiście w siedzibie Organizatora.

Warunki dokonania przeniesienia zamieszczone zostały w Statucie- zobacz

Warunkiem rezygnacji z kursu (szkolenia) jest przesłanie jej listem poleconym na adres siedziby Organizatora, pocztą elektroniczną za elektronicznym potwierdzeniem lub złożenie jej osobiście w siedzibie Organizatora za potwierdzeniem. Za dzień złożenia rezygnacji przyjmuje się datę jej skutecznego doręczenia.


W przypadku rezygnacji z formy kształcenia trwającej dłużej niż 50 godzin wykładowych złożonej wcześniej niż 7 dni przed dniem jej rozpoczęcia zwrot dokonanej wpłaty pomniejszony zostanie o 10% należnej opłaty za kurs, jeżeli zaś rezygnacja nastąpi w okresie od 7-ego dnia do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia kursu zwrot dokonanej wpłaty pomniejszony zostanie o 15%. Natomiast w sytuacji gdy rezygnacja zostanie złożona w okresie od dnia rozpoczęcia kursu do dnia poprzedzającego dzień, w którym zrealizowane zostanie 50% godzin zajęć dydaktycznych ujętych w programie nauczania zwrot wpłaty zostanie dokonany po odliczeniu kosztów materiałów oraz pokrycia opłaty za czesne w stosunku do zrealizowanych godzin zajęć, przy czym nie będzie on większy niż 75% należnej opłaty za kurs.

W przypadku rezygnacji z formy kształcenia trwającej krócej niż 50 godzin wykładowych oraz obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów zwrot dokonanej wpłaty pomniejszony zostanie o 10% należnej opłaty jeżeli rezygnacja zostanie złożona przed dniem jej rozpoczęcia.

Natomiast zwrotowi nie podlega wpłata gdy rezygnacja została złożona po tym terminie.

Back to top