fbpx

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 7 sierpnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 227).


Celem kształcenia jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy. Kurs obejmuje zagadnienia rachunkowości podatkowej.


Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe lub średnie i posiadają określony zasób wiadomości z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości przynajmniej na poziomie specjalisty ds. rachunkowości.

 

Tematyka kursu obejmuje:

  • prawo bilansowe a prawo podatkowe,
  • podatek dochodowy od osób fizycznych – opodatkowanie dochodów osobistych i obowiązki płatników a ujęcie w księgach rachunkowych,
  • podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej w księgach rachunkowych,
  • odroczony podatek dochodowy,
  • podatek od towarów i usług w rachunkowości,
  • podatki kosztowe w księgach rachunkowych.


Program kursu obejmuje 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny
egzaminu wewnętrznego.

 

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

  • Pani Ewelina Bugaj - doradca podatkowy, wykładowca rachunkowości i podatków,
  • Pani Joanna Podkówka-Sędek - wykładowca rachunkowości i podatków,,
  • Pani Wanda Wojas - biegły rewident, wykładowca rachunkowości i podatków,
  • Pani Katarzyna Zasiewska - wykładowca rachunkowości i podatków.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu: 

  

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne specjalisty ds. rachunkowości podatkowej z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 

 
 
Koszt uczestnictwa (rok szkolny 2020/2021) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 1990,00 zł, w tym wpisowe: 150,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 1791,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1890,50 zł).

 

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

 

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Back to top