fbpx

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu specjalista ds. rachunkowości inwestycyjnej (kod zawodu 241104), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.


Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe lub średnie i kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo – księgowych oraz posiadają wiedzę z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów).


Tematyka kursu obejmuje:

 • rzeczowe aktywa trwałe,
 • nieruchomości inwestycyjne,
 • koszty finansowania zewnętrznego,
 • dotacje rządowe,
 • utrata wartości aktywów,
 • aktywa trwałe przeszacowane do sprzedaży,
 • umowy o usługę budowlaną,
 • ujmowanie przychodów z tytułu odsetek, tantiem i dywidend,
 • leasing,
 • płatności w formie akcji,
 • bieżący i odroczony podatek dochodowy,
 • instrumenty finansowe – prezentacja i wycena,
 • wycena według wartości godziwej,
 • zysk na akcję,
 • angażowanie kapitału prywatnego do świadczenia usług publicznych (tzw. partnerstwo publiczno – prywatne), np. budowa mostów, wodociągów,
 • szpitali, portów lotniczych itp.,
 • zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych, korygowanie błędów.


Wykładowcą na kursie będzie:

 • Pani Małgorzata Trentowska - biegły rewident.


Program kursu obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.


Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu: 


W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne specjalisty ds. rachunkowości inwestycyjnej z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.200,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.980,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 2.090,- zł.).

 

 Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

 

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Back to top