fbpx

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne poszerzenie wiedzy z zakresu płac osób wykonujących zawody związane z zawodem: kierownik ds. kadr i płac (kod zawodu 121201), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.


Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, posiadające wiedzę z zakresu kadr i płac, chcące poszerzyć oraz unowocześnić posiadaną wiedzę z tego zakresu.

 
Tematyka kursu obejmuje:

  • płace dla zaawansowanych, w tym umowa o pracę – zasady naliczania wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia przyznawane byłym pracownikom, współpracownikom, zleceniobiorcom, osobom trzecim, przychody zwolnione z opodatkowania i oskładkowania, oddelegowanie – aspekt składkowy i podatkowy, cudzoziemcy – aspekt składkowy i podatkowy, należności z tytułu podróży służbowej, obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracownika, fakultatywne składniki wynagrodzenia pracownika – premia i nagroda, premia i nagroda w podstawach poszczególnych składników wynagrodzenia, korekty listy płac,
  • świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
  • PŁATNIK dla zaawansowanych.

Program kursu obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

 

Wykładowcami  na kursie w zależności od grupy będą:

  • Pani Elżbieta Młynarska - Wełpa - specjalista w zakresie płac,
  • Pan Andrzej Radzisław - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych,
  • Pani Bożenna Rumszus - specjalista z zakresu programu Płatnik,
  • Pani Aldona Salamon - specjalista w zakresie płac,
  • Pani Ranata Tonder - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych.

 

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych kierownika działu kadrowo – płacowego wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.200,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.980,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 2.090,- zł.).

 Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Back to top