fbpx

Celem kształcenia jest przekazanie uczestnikom aktualnej i fachowej wiedzy w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  ze szczególnym uwzględnieniem działalności operacyjnej podmiotu gospodarczego oraz sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego. W czasie zajęć omówione zostaną praktyczne zastosowania standardów rachunkowości z pominięciem standardów specjalistycznych poświęconych szczególnym zagadnieniom, takim jak sprawozdawczość banków oraz zakładów ubezpieczeniowych.


Kurs ma na celu przekazanie uczestnikom umiejętności, które są pomocne przy wykonywaniu zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103). Zawód ten został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 7 sierpnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 227).


Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznać się z zagadnieniami z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Uczestnikami kursu powinny być osoby posiadające wykształcenie średnie lub wyższe, znające zasady rachunkowości według ustawy o rachunkowości niezbędne do wykonywania zawodu specjalista ds. rachunkowości.


Tematyka kursu obejmuje:

  • ogólną charakterystyka MSR-ów i MSSF-ów,
  • zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
  • skutki zmiany kursów wymiany walut obcych,
  • działalność operacyjną podmiotu gospodarczego,
  • rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe,
  • podatek dochodowy – podstawowe zagadnienia,
  • działalność inwestycyjną i instrumenty finansowe.


Program kursu obejmuje 132 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.


Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

  • Pani Teresa Fołta - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
  • Pan Łukasz Godlewski - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
  • Pani Aneta Wilk-Łyś - biegły rewident, wykładowca rachunkowości.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

 

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

 
 
 
 
Koszt uczestnictwa (rok szkolny 2020/2021) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 2 830,00 zł, w tym wpisowe: 180,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 2 547,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2 688,50 zł).

 


Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

 

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Back to top