fbpx

Celem kształcenia jest przekazanie uczestnikom aktualnej i fachowej wiedzy w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  ze szczególnym uwzględnieniem działalności operacyjnej podmiotu gospodarczego oraz sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego. W czasie zajęć omówione zostaną praktyczne zastosowania standardów rachunkowości z pominięciem standardów specjalistycznych poświęconych szczególnym zagadnieniom, takim jak sprawozdawczość banków oraz zakładów ubezpieczeniowych.


Kurs ma na celu przekazanie uczestnikom umiejętności, które są pomocne przy wykonywaniu zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103). Zawód ten został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.


Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznać się z zagadnieniami z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Uczestnikami kursu powinny być osoby posiadające wykształcenie średnie lub wyższe, znające zasady rachunkowości według ustawy o rachunkowości niezbędne do wykonywania zawodu specjalista ds. rachunkowości.


Tematyka kursu obejmuje:

  • ogólną charakterystyka MSR-ów i MSSF-ów,
  • zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
  • skutki zmiany kursów wymiany walut obcych,
  • działalność operacyjną podmiotu gospodarczego,
  • rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe,
  • podatek dochodowy – podstawowe zagadnienia,
  • działalność inwestycyjną i instrumenty finansowe – podstawowe zagadnienia.


Program kursu obejmuje 124 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.


Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

  • Pani Teresa Fołta - biegły rewident,
  • Pan Łukasz Godlewski - biegły rewident,
  • Pani Aneta Wilk-Łyś - biegły rewident.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

 

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

 
 
Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.890,- zł.

(dla członków Stowarzyszenia – 2.601,- zł., dla osób kontynuujących naukę – 2.745,50 zł.).


Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Back to top