fbpx

Celem kształcenia jest przekazanie uczestnikom aktualnej i fachowej wiedzy w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej podmiotu oraz sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W czasie zajęć omówione zostaną praktyczne zastosowania standardów rachunkowości z pominięciem standardów specjalistycznych poświęconych szczególnym zagadnieniom, takim jak sprawozdawczość banków oraz zakładów ubezpieczeniowych.


Kurs ma na celu przekazać uczestnikom umiejętności, które są pomocne przy wykonywaniu zawodu: głównego księgowego (kod zawodu 121101). Zawód ten został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.


Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących pogłębić i ugruntować swoją wiedzę z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Uczestnikami kursu powinny być osoby posiadające wykształcenie średnie lub wyższe, znające zasady rachunkowości niezbędne do wykonywania zawodu główny księgowy.


Tematyka kursu obejmuje:

  • skutki zmiany kursów wymiany walut obcych,
  • podatek dochodowy,
  • działalność inwestycyjną i instrumenty finansowe,
  • połączenia jednostek gospodarczych,
  • konsolidację sprawozdań finansowych.

Program kursu obejmuje 84 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.


Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

  • Pan Łukasz Godlewski - biegły rewident,
  • Pan Andrzej Skórzewski - biegły rewident,
  • Pani Małgorzata Trentowska - biegły rewident,
  • Pani Aneta Wilk-Łyś - biegły rewident.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

 

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.960,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.764,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 1.862,- zł.)

 

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Back to top