fbpx

Celem kształcenia jest wzbogacanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz przygotowanie do egzaminu na dyplomowanego księgowego. Tytuł dyplomowany księgowy jest najwyższym w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego SKwP i potwierdza kwalifikacje zawodowe w rachunkowości na najwyższym poziomie zaawansowania oraz wszechstronną wiedzę z zakresu zarządzania finansami i rozliczeniami podatkowymi niezbędną do pełnienia roli zaufanego doradcy biznesu.

Zakłada się, że kandydatami na dyplomowanych księgowych mogą być osoby prezentujące wysokie wartości etyczne oraz zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez całe życie. Ponadto powinny posiadać wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone:

  • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po zaliczeniu końcowym kształcenia prowadzonego przez Stowarzyszenie z zakresu III stopnia (główny księgowy) lub
  • zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwalifikacyjnego, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia,

a także legitymować się praktyką w dziedzinie rachunkowości - co najmniej dwuletnią przy wykształceniu wyższym lub co najmniej pięcioletnią przy wykształceniu średnim.

Tematyka kursu dostosowana będzie do wymagań Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Obejmuje ona:

  • zaawansowaną sprawozdawczość finansową z elementami etyki zawodowej i technologii IT,
  • zarządzanie finansami – wybrane zagadnienia,
  • rachunkowość zarządczą,
  • zarządzanie rozliczeniami podatkowymi.

Program kursu obejmuje 176 godzin dydaktycznych.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Wykładowcami wiodącymi na kursie w zależności od grupy będą:

  • Pan Adam Kęsik - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
  • Pani Małgorzata Mazurkiewicz - biegły rewident, wykładowca prawa podatkowego,
  • Pan Andrzej Skórzewski - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
  • Pani Małgorzata Trentowska - biegły rewident, wykładowca rachunkowości.
Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Po zakończeniu kursu słuchacze mogą przystąpić do egzaminu na dyplomowanego księgowego, który przeprowadzany jest przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną. Warunkiem uzyskania certyfikatu dyplomowanego księgowego jest członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

 
 
Koszt uczestnictwa (rok szkolny 2020/2021) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 3 960,00 zł, w tym wpisowe: 250,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 3 564,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 3 762,00 zł).

 

Koszt egzaminu wynosi 450,- zł (płatne dodatkowo na rachunek bankowy wskazany przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną).


EGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA DYPLOMOWANYCH KSIĘGOWYCH STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE
– KROK PO KROKU  >> ZOBACZ<<

 Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

 

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Back to top