Celem kształcenia jest wsparcie rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości poprzez przygotowanie kwalifikowanych organizatorów tych usług. Stąd wynika potrzeba szkolenia i przygotowania do pracy kandydatów na certyfikowanych ekspertów usług księgowych. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Celem kształcenia jest nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym im na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie, z praktycznym stosowaniem zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę w księgowości,
 • posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,
 • rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej,
 • uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością,
 • jest lub zamierza zostać członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Przed przystąpieniem do egzaminu na certyfikowanego eksperta usług księgowych należy dostarczyć kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane warunki uczestnictwa.

Program kursu obejmuje:

 1. Organizację usług księgowych.
 2. Umowę o świadczenie usług księgowych.
 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 4. Ochronę danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych.
 5. Odpowiedzialność karną skarbową przy świadczeniu usług księgowych.
 6. Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej.
 7. Organizację systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych.
 8. Ryzyka w usługach księgowych.
 9. Etykę zawodową w świadczeniu usług księgowych.


Program kursu obejmuje 32 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.


Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Joanna Dębska – doradca podatkowy, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Grażyna Dittrich – biegły rewident,
 • Pani Maria Marek – radca prawny,
 • Pani Krystyna Raczyńska – Styczek – wykładowca z zakresu prawa.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

 

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat eksperta usług księgowych wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Warunkiem uzyskania certyfikatu jest członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.


Cena kursu wynosi 850,00 zł.
, dla osób kontynuujących naukę po kursach długich cena kursu od jednej osoby 807,50 zł.,  dla członków Stowarzyszenia cena kursu od jednej osoby 765,00 zł.


Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

zaprasza na wyjazdowy kurs dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych

w dniach 01.10 – 05.10.2018 r.

w hotelu Green Park Conference Centre w Serocku

zobacz

Back to top